Subsidie Duurzame Energie 2013

subsidie duurzame energie 2013Uit het huidige regeerakkoord tussen de VVD en PvdA, blijkt dat men inzet op het realiseren van 16% duurzame energie in 2020. Om dit te realiseren worden de uitgaven SDE+ verhoogd en komen er middelen beschikbaar voor het stimuleren van bij- en meetstok van biomassa in kolen- en gascentrales. Volgend jaar heeft het ministerie van Economische Zaken 1,4 miljard euro gereserveerd voor de stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Deze uitgaven gaan gefinancierd worden middels een opslag op de energierekening. Maatregelen zijn de verhoging van energiebelasting op aardgas en afschaffing van de vrijstelling van de kolen belasting voor elektriciteitsopwekking.

SDE+

De Schaderegeling is een van de belangrijkste subsidies voor groene energie in Nederland. De regeling wordt gebruikt om de productie van duurzame energie te stimuleren, zoals groen gas, biomassa, windenergie en zonne-energie. In 2011 was het de belangrijkste subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen.Het ministerie heeft, zoals eerder aangekondigd, 30 miljoen euro gereserveerd om zonnepanelen te stimuleren bij particulieren. Dit jaar werd daar ongeveer 20 miljoen euro voor vastgelegd

Inhoudelijk is er over de SDE+ 2013 nog beperkte informatie bekend, maar deze zal eenzelfde opzet en budget krijgen als de SDE+ 2012. Dit betekent dat begin 2013 de regeling wordt opengesteld, met een maximale verdeling over 5 fasen. Daarbij zullen producenten van duurzame energie gedurende 12 tot 15 jaar het verschil in kostprijs tussen fossiele energie en duurzame energie gecompenseerd krijgen.

Conceptbedragen SDE+

ECN en KEMA hebben het concept van het aan het ministerie van Economische Zaken  uit te brengen advies over de in 2013 voorgestelde bijdragen voor duurzame elektriciteit, warmte en groen gas gepubliceerd.Dit rapport wordt gebruikt om marktpartijen nader te consulteren. De volgende concept bedragen voor het worden voorgesteld in 2013 voor niet-biomassa gerelateerde duurzame  energie , ruwweg te categoriseren in de klassieke elementen van aarde, vuur, lucht en water

Overzicht basis bedragen Conceptadvies

Energieproduct Basisbedrag Eenheid Vollasturen* Vollasturen samengesteld
Bodemenergie en aardwarmte
Diepe geothermie Warmte 9,0 [€/GJ] 5500
Diepe geothermie WKK 18,9 [€/GJ] 8000 / 4000 4667
Windenergie
Wind op land < 6 MW Elektriciteit 9,6 [€ct/kWh] 2200
Wind op Land < 6 MW Elektriciteit 8,5 [€ct/kWh] 2650
Wind op Land ≥ 6 MW Elektriciteit 9,6 [€ct/kWh] 3000
Wind in meer Elektriciteit 12,3 [€ct/kWh] 3100
Wind op zee Elektriciteit 16,0 [€ct/kWh] 4000
Energie uit water
Laag verval (<5 m) Elektriciteit 11,8 [€ct/kWh] 7000
Hoog verval (>5 m) Elektriciteit 7,1 [€ct/kWh] 4800
Energie uit vrije stroming Elektriciteit 25,5 [€ct/kWh] 2800
Osmose Elektriciteit 49,3 [€ct/kWh] 8000
Zonne-energie
Zon-PV (> 15 kWp) Elektriciteit 15,1 [€ct/kWh] 1000
Zonthermisch Warmte 31,5 [€/GJ] 700

* Notatie bij WKK-opties : vollasturen elektriciteit / vollasturen warmtelevering.

 

Begin  2013  zullen  de bedragen voor  de   definitieve  SDE+   bekend gemaakt  worden.

BRON:

www.ecn.nl
www.regeerakkoord.nl

www.AgentschapNL.nl

Meer informatie over verschillende duurzame energie subsidies voor 2013:

Subsidie zonnepanelen 2013