Subsidie windenergie | Investering en opbrengsten kleine windturbines

subsidie investeringen en opbrengsten windenergieWindenergie vraagt een behoorlijke investering. Of deze investering rendabel te maken is zonder subsidie is de vraag. Er is nog veel onduidelijkheid over opbrengsten van windmolens in de bebouwde omgeving. Bekend is dat wind op een geringere hoogte minder is en minder constant. Maar vaak is onbekend hoe objecten (gebouwen, bomen ed) in de nabijheid de wind beïnvloeden en welk effect dit heeft op het rendement van een kleine windmolen. Wel weten we dat de energie in windenergie kwadratisch toeneemt met de snelheid en dat een constante snelheid essentieel is om elektriciteit op te kunnen wekken.Je moet er vanuit gaan dat een verticale kleine windturbine voor de productie van 3400 kW per jaar al gauw een 20000 euro kost. Je praat dan over een windturbine met een rotordiameter van ongeveer 2 meter. Deze windturbine heeft een vermogen van 2 kW. De stroom die ermee opgewekt wordt kost tussen de 25 en 35 cent per kWh. In vergelijking met zonnepanelen is dit natuurlijk nog altijd goedkoper. De Skystream is de best presterende kleine windmolen. De aanschafkosten van de Skystream zijn €11.000 en deze levert 1827 kWh op. Het is echter een vrij forse molen met een diameter van 3,7 meter en past dus niet meer op een huis. De te verwachten elektriciteitopbrengst is natuurlijk ook afhankelijk van de gemiddelde windsterkte ter plekke. Voor kleine windmolens is een gemiddelde windsterkte nodig van meer dan 5,5 m/s nodig. Vooral in de kustprovincies waait de voldoende. Met deze investeringen en opbrengsten is het de vraag of de windmolens zich terugverdienen binnen de technische levensduur.

Hieronder een tabel met relevante gegevens vanuit het test windpark in Schoondijke (Zeeland)

Type windturbine

Investering  Euro’s

Vermogen  kW

Rotor diameter

Jaarproductie        kWh

Produktieprijs

(euro per kWh)

Energy Ball

4324

0.5 1.00

49

5,86

Ampair

8925

0.6 1.70

189

3,13

Passaat

9239

1.4 2.00

504

1,22

Skystream

10742

1.8 3.70

1827

0,36

Airdolphin

17548

1.0 1.80

256

4,55

Montana

18508

5.0 5.00

2352

0,52

Turby

21350

2.0 2.00

73

19.41

WRE 030

31361

3.0 2.50

317

6,57

WRE 060

37300

6.0

3.30

413

6,00

Informatie: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/windenergie/kleine_windturbines/index

Subsidies voor kleine windmolens

Er zijn verschillende mogelijkheden voor subsidies en stimuleringsregelingen beschikbaar. Van te voren moet je natuurlijk wel de mogelijkheden onderzoeken. De aanvragen zijn vaak gekoppeld aan strikte indieningtermijnen. Dus voordat je wilt investeren; goed nagaan wat de eisen en voorwaarden zijn voor de subsidieverstrekking. Indien je  een kleine windmolen overweegt die op jaarbasis meer dan 1.000 kWh moet kunnen opwekken, moet je je  realiseren dat je praat over investeringen van 5.000 tot 20.000 euro. Dit zijn de kosten van de windmolen inclusief kosten voor het plaatsen en aansluiten op het elektriciteitsnet. De terugverdientijd ligt dan al snel boven de 10 jaar. Er is op dit moment geen landelijke subsidie voor kleinschalige windturbines. Sommige regio’s hebben een aparte regeling voor kleine windturbines. Informeer hiervoor bij uw gemeente of provincie. Voor ondernemers is een belastingaftrek mogelijk van 44% van de investeringskosten (EIA).Voor particulieren en bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden. Er is geen nationaal beleid ten aanzien van kleine windturbines. Op dit moment zijn er voor particulieren nauwelijks subsidies voor de aanschaf van een kleine windmolen. Enkele provincies en gemeenten verstrekken subsidies voor kleine windmolens. Meestal gaat het om subsidies in het kader van lokale klimaatafspraken. Een voorbeeld is de subsidie van 2575 euro die het Nieuw Amsterdams Klimaat programma geeft op een kleine windturbine. De rijksoverheid ziet stedelijke windturbines niet als een middel voor het halen van de nationale doelstellingen voor windenergie. Zij stimuleert de technologische ontwikkelingen daarom niet met financiële middelen en geeft geen subsidies om het concurrentievermogen met fossiele energie te verhogen. Energiebedrijven hebben op dit moment een groeiende belangstelling voor kleine windturbines. Als nadeel zien zij vooral de hoge kosten, als voordeel de zichtbaarheid en het groene imago.

Informatie en bron: www.meermetminder.nl

SDE subsidie op kleine windturbines

Binnen het SDE-programma is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het leveren van elektriciteit  door  kleine windturbines Men moet de aanvraag doen in de vrije categorie. Het subsidiebedrag is 3,0 ct per kWh (8.8 ct-5,8 ct Correctiebedrag). Hierbij wordt uitgegaan van 1760  of  2120 vollast uren. Binnen het SDE+programma worden geen criteria gesteld aan omvang, locatie, opgesteld vermogen en dergelijke. Wel moeten de voor de windmolen benodigde vergunningen zijn verkregen.

Energie terugleveren

Voor kleinschalige windenergie geldt wel de zogenaamde salderingswet. Dit betekent dat de aan het net teruggeleverde energie tot 5.000 kWh mag worden afgetrokken van het verbruik. Afhankelijk van het type verbruiker levert dit een opbrengst op van 15 tot 25 eurocent per kWh.

Energie Investeringsaftrek voor kleine windturbines

kleine windmolen en subsidie windenergieMet de Energie-Investeringsaftrek (EIA) wil de overheid bedrijven stimuleren om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Bij de EIA kan een ondernemer de kosten voor de maatregel aftrekken van het ondernemingsresultaat . Hierdoor hoeft een ondernemer minder belasting af te dragen. Voor kleine windturbines met een nominaal vermogen kleiner dan 25 kW is de maximale investeringsaftrek 3000 euro. Het is vrij eenvoudig om EIA aan te vragen. Op de website van Senternovem kun je het aanvraag formulier downloaden. De beoordeling van de aanvraag gebeurt door Senternovem. Indien je een beschikking hebt gekregen, kun je deze verwerken in de belastingaangifte.

Informatie en bron: agentschapnl.nl/